MR / GMR

Klik hier voor jaarverslag MR 2016-2017

Wat doet de MR: De directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt.

Bij belangrijke aangelegenheden hebben ouders en leerkrachten via de MR medezeggenschap. Een paar voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • veiligheid, gezondheid en welzijn op school
  • fuseren met een andere school
  • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
  • het vaststellen of wijziging van de klachtenregeling

Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren. Er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag het besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

De MR mag verder voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de school betreffen. De directie moet hierop binnen drie maanden schriftelijk reageren.

De MR vergadert ongeveer 7 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda staat op de internetsite.

Samenstelling/leden:
In de MR van de Leeuwerik hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.

Huidige leden in de medezeggenschapsraad zijn:

oudergeleding: Edward Bokern
Marieke Deinum (secretaris)
Jacob van Gent
personeelsgeleding: Vacature
Vacature
Marijke van Schie

 

Contact:
Heeft u opmerkingen of vragen, wilt u vergaderingen bijwonen of wilt u specifieke onderwerpen met de schooldirectie besproken zien, neemt u dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een bericht naar: MR Daltonschool De Leeuwerik

Vergaderdata: agenda notulen

 

Leden GMR van onze school

Monique Jongman (team)

 

Meer informatie over SCOL en Medezeggenschap

Meer informatie over medezeggenschap is te vinden bij onder andere:

Medezeggenschapsraden www.voo.nl/category/Medezeggenschap
Wet Medezeggenschap op Scholen www.infowms.nl
Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders www.nko.nl
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Inspectie van het Onderwijs www.onderwijsinspectie.nl